Ludo De Brabander
Printvriendelijke versie
Kernwapenvrij Vlaanderen/België moet meer zijn dan een zoveelste resolutie!
Foto: Charles Levy from one of the B-29 Superfortresses used in the attack

Kernwapenvrij Vlaanderen/België moet meer zijn dan een zoveelste resolutie!

Het Vlaams Parlement stemt vandaag over een voorstel van resolutie 'betreffende een kernwapenvrij Vlaanderen' ingediend door de democratische partijen van meerderheid en oppositie. Vrede vzw toont zich verheugd over het initiatief dat meteen ook de aanwezigheid van massavernietigingswapens in ons land opnieuw in de aandacht brengt 100 jaar na de inzet van gifgas aan het front. Toch zijn er vraagtekens te plaatsen bij de resolutie.

Kopie van eerdere resolutie

Het is niet de eerste keer dat er een dergelijke resolutie wordt gestemd. In februari 2010 stemde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement al eens een dergelijke resolutie met de – gelijkaardige – vraag om “er bij de Federale Regering op aan te dringen om binnen het NAVO-bondgenootschap te pleiten voor de verwijdering van alle kernwapens uit de wereld en dus

ook uit Vlaanderen”. Nu vraagt de resolutie “om er bij de federale regering op aan te dringen om zich, in overleg met de EU- en NAVO-partners, in te zetten voor een kernwapenvrije wereld en voor de terugtrekking van alle kernwapens uit Vlaanderen.”

De tekst van de resolutie is geen duidelijke eis tot kernontwapening, maar een vraag om er zich voor 'in te zetten', die bovendien voorwaardelijk is gemaakt aan de houding van de andere EU- en NAVO-partners. Dat maakt de resolutie nogal vrijblijvend. Vlaanderen kan meer doen dan symbolisch resoluties stemmen en zelf het initiatief nemen door Vlaanderen tot kernwapenvrije zone uit te roepen en kernwapens op het grondgebied te verbieden.

Resolutie versus Belgische nucleaire praktijk

De bepaling dat de verwijdering van kernwapens uit Vlaanderen dient te gebeuren in overleg met de EU en de NAVO-partners, komt er defacto op neer dat er jammer genoeg dat er – eens te meer – geen werk van zal worden gemaakt. Volgens het strategische concept van de NAVO vormen kernwapens nog altijd de hoeksteen van de NAVO-strategie, wat overigens in strijd is met de ontwapeningsverplichting van het non-proliferatieverdrag. De meerderheidspartijen die nu de resolutie stemmen verwijzen in het federaal regeerakkoord naar deze NAVO-strategie als een van de leidraden inzake kernwapens en dus tegen kernontwapening. Bovendien gaat het over meer dan louter het opstellen van Amerikaanse kernwapens in ons land. Het zijn immers Belgische gevechtsvliegtuigen die verantwoordelijk zijn voor het transport van de Amerikaanse kernbommen in het kader van de nucleaire taken in NAVO-verband. Dat maakt van ons land een actieve partner in de nucleaire strategie van de NAVO.

Wat doet België op NPT-herzieningsconferentie?

De echte test volgt volgende week wanneer de Herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag van start gaat in New York (27/04 – 22/05/2015). Wat zal de houding zijn van België? In welke mate zullen de meerderheidspartijen die zich nu achter de Vlaamse resolutie scharen ook effectief werk maken van kernontwapening?

België heeft tot toe botweg geweigerd om in te stemmen met een VN-resolutie die oproept om werk te maken van een kernwapenverdrag dat ontwikkelen, produceren, testen, ontplooien, stockeren en het dreigen met of het gebruiken van nucleaire wapens verbiedt, en dat de bestaande kernwapens onder internationale controle vernietigt. Een weigerachtige houding waar België – samen met een kleine minderheid van landen – al in volhardt sinds de resolutie in 2007 voor het eerst werd neergelegd. Dit tast de politieke geloofwaardigheid aan van de meerderheidspartijen die zo het signaal blijven geven dat dergelijke resoluties eigenlijk maar vrijblijvend zijn. Nucleaire ontwapening start met concrete engagementen en initiatieven.

Vrede vzw hoopt desondanks dat de resolutie van het Vlaams parlement ditmaal tot ernstige politieke initiatieven zal leiden die er voor zorgen dat de kernwapens uit Vlaanderen, maar ook uit de wereld zullen verdwijnen. Kernwapens zijn gruwelijke wapens die zoals chemische en biologische wapens verboden moeten worden. Dat is het enige en juiste standpunt dat onze politici moeten verdedigen. Vrede vzw steunt daarom ook de wetsvoorstellen voor zo een verbod die zowel sp.a als Groen vorig jaar hebben ingediend.

Vrede vzw neemt deel aan de conferentie en acties van de vredesbeweging in New York met de eis voor een verbod op kernwapens. Zij zullen ook de opening van de officiële herzieningsconferentie bijwonen. Bekijk tevens het nieuwe campagnefilmpje rond kernwapens en de herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag.

{vimeo}125572887{/vimeo}

steun ons

© 2021 vrede vzw - website by