Onze missie

Vrede wil meewerken aan de democratische opbouw van een vreedzame en rechtvaardige internationale samenleving gebaseerd op menselijke veiligheid en de afwijzing van militarisme. We doen dit door de (georganiseerde) burger informatie en inzichten te bieden, en te activeren met het oog op de bevordering van de democratische participatie rond het internationaal gebeuren.

Politiek is namelijk te belangrijk om uitsluitend aan beroepslui over te laten.

Een vreedzame en rechtvaardige internationale samenleving

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is ook het bestaan van een structureel sociaal rechtvaardige maatschappij in een ecologisch duurzame wereld, waarin de burger een zo groot mogelijke inspraak heeft op alle aspecten van het beleid.
Een vreedzame samenleving is pas mogelijk als de basisbehoeften van iedereen zo evenredig mogelijk worden bevredigd. Oorlog en geweld zijn steeds het gevolg van uitsluiting en tegenstellingen van allerlei aard: politiek, economisch, sociaal, raciaal, cultureel, ideologisch, religieus, enz.

Daarom is het noodzakelijk om de structurele basisoorzaken van conflicten aan te pakken. Meestal komen we daarbij tot de vaststelling dat een militair optreden geen deel uitmaakt van de oplossing. Wij verzetten ons met klem tegen een visie die problemen en hun oplossingen steevast militariseert.

Menselijke veiligheid

Menselijke veiligheid zet de mens centraal in het veiligheidsdebat en moet preventief handelen bevorderen. Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) formuleert 7 componenten van menselijke veiligheid die onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden: economische veiligheid, voedselveiligheid, gezondheidsveiligheid, milieuveiligheid, persoonlijke veiligheid, veiligheid van de gemeenschap en politieke veiligheid.

Het gaat om universele behoeften waarvan de bevrediging economisch en cultureel bepaald wordt. Mensen kunnen maar veilig zijn als ze in staat zijn om al deze basisbehoeften te vervullen. Dikwijls biedt de samenleving alleen maar een schijnbevrediging van deze behoeften. Zo biedt bewapening slechts een schijnbevrediging van de behoefte aan veiligheid van de gemeenschap.

Een cultuur van vrede

Militarisme is een ideologisch concept dat a priori een militaire invulling geeft aan menselijke veiligheidsproblemen. Het zorgt ervoor dat de invloed van het militair-industrieel complex op onze samenlevingen toeneemt.

Daartegenover staat een cultuur van vrede, een concept gepromoot door de Verenigde Naties. Het gaat om een integrale aanpak die geweld en gewelddadige conflicten moet voorkomen door middel van vredeseducatie, de bevordering van een duurzame economische en sociale ontwikkeling, respect voor de mensenrechten, gendergelijkheid, democratische participatie, tolerantie, de vrije stroom van informatie en ontwapening.

Informatie en inzicht

Nauwkeurige informatie en het plaatsen van gebeurtenissen in hun historische en maatschappelijke context zijn basisvoorwaarden om inzicht te verkrijgen in de dieperliggende oorzaken van conflicten. Zeker in deze volatiele mediatijden, beheerst door flitsende beelden, oneliners, fake news, overaanbod en (over)gesimplificeerde voorstellingen, zijn kritische analyses op basis van degelijke informatie cruciaal. Een gedegen kennis van het wereldgebeuren is onmisbaar als basis voor een gezonde maatschappelijke actie. 

Van kennis naar activering

Het verwerven van inzicht in het internationaal gebeuren scherpt de kritische geest, wekt de actieve interesse in maatschappelijke verandering en stimuleert de democratische participatie aan de besluitvorming. We faciliteren geïnformeerde burgers om invloed uit te oefenen op de machtsverhoudingen door acties, evenementen en campagnes op te zetten met het oog op een meer vreedzame en rechtvaardige samenleving.

Politiek en ongebonden

Vrede vzw is een politieke beweging omdat streven naar een bredere democratische participatie met het oog op een vreedzame en rechtvaardige internationale samenleving een politieke activiteit is. Een alerte en kritische civiele maatschappij verrijkt een parlementair systeem.

Vrede vzw is ongebonden en pluralistisch omdat we op geen enkele manier gelinkt zijn aan een bepaalde politieke partij. We vinden het belangrijk dat de civiele maatschappij een doelgerichte relatie van wisselwerking tracht op te bouwen met de verschillende democratische politieke stromingen. Daarom werken we samen met alle democratische politici die geïnteresseerd zijn in onze analyses en thema’s.

Onze politieke identiteit stoelt op de fundamentele waarden, rechten en vrijheden geformuleerd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Het politiek zijn van Vrede vzw vertaalt zich ook in aandacht voor en solidariteit met emancipatorische krachten die streven naar bevrijding, sociaal-economische rechtvaardigheid, democratisering en gelijkheid. We verwerpen autoritaire tendensen of groepen die uitsluiting propageren.

Bekijk ons beleidsplan 2021-2025 hier.