Image
mindermilitaireuitgaven
Veiligheid is geen kwestie van militairen - Verkiezingsmemorandum Vrede vzw
Dossier
3 minuten

Op 26 mei 2019 trekt de Belgische kiezer naar de stembus voor regionale, federale en Europese verkiezingen. Een vreedzame internationale politiek lijkt vandaag veraf. Vrede vzw geeft daarom een reeks van aanbevelingen voor onze toekomstige politici in een verkiezingsmemorandum.

De regering heeft tijdens de afgelopen legislatuur de kans gemist om werk te maken van een vredesbeleid. Ze koos integendeel voor miljardeninvesteringen in het militaire apparaat ten dienste van een mobiel interventieleger in EU of NAVO-verband. De regering leidt zo belangrijke schaarse middelen weg naar de militaire industrie, terwijl de mensheid nood heeft aan investeringen in duurzame ontwikkeling. “Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede, er kan geen vrede zonder duurzame ontwikkeling”, aldus de VN-resolutie voor een Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Vrede is geen kwestie van militairen. Klimaat- en ontwikkelingsconflicten kan je niet met een leger te lijf gaan. Militaire interventies (vredesoplegging) doen conflicten heek vaak verder escaleren. Bewapening zorgt voor onveiligheid en wapenhandel draagt bij tot de destabilisering van conflictgevoelige regio’s.

Vrede vzw vraagt dat er werk wordt gemaakt van reële menselijke veiligheid. Dat wil zeggen, dat er gestreefd wordt naar een beleid dat tegemoet komt aan de reële noden van elke mens op onze planeet. Een vredespolitiek gaat gepaard met ontwapening: ontwapen om te ontwikkelen! Hierna de voornaamste politieke eisen uit het verkiezingsmemorandum:

Vrede vzw vraagt dat België op nationaal niveau:

 • Afstand neemt van de norm van 2% van het BBP voor het defensiebudget (afgesproken in NAVO-verband).
 • Niet verder bouwt aan een duur en contraproductief interventieleger, maar aan een minimale defensiecapaciteit, gespecialiseerd in 'peace enforcing', met een geplafonneerd defensiebudget. De middelen die vrijkomen moeten gebruikt worden voor sociale en milieu-investeringen die de menselijke veiligheid ten goede komen.
 • Beslissingsbevoegdheid geeft aan het parlement wat betreft de staat van oorlog en militaire operaties. Daarvoor is het nodig dat artikel 167 van de Grondwet wordt herzien.
 • De stationering van kernwapens op zijn grondgebied verbiedt in lijn met het Non-proliferatieverdrag.
 • Onmiddellijk toetreedt tot het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens.
 • Nationale wapenembargo's invoert voor landen die het internationaal recht of de mensenrechten flagrant schenden zoals Saoedi-Arabië en Israël. 

Op Europees en internationaal niveau vraagt Vrede vzw dat België:

 • Niet langer in transnationale militaire structuren en onderzoeksprojecten stapt die gericht zijn op het ontwikkelen en ontplooien van een internationale gevechtscapaciteit. Een terugtrekking uit de NAVO en de militaire EU-initiatieven zijn daar logisch een gevolg van.
 • Als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad (2019-20) systematisch streeft naar  het respecteren van het internationaal recht en het beschermen van minderheden (Palestijnen, Sahrawi, Koerden).
 • Elke mondiale militaire agressie of dreiging daartoe (Venezuela, Syrië,…) veroordeelt als een inbreuk op het VN-Handvest.
 • Het voortouw neemt op het vlak van internationale diplomatieke initiatieven gericht op het oplossen van disputen en conflicten. 
 • Er binnen de EU voor pleit dat de 8 criteria van het Gemeenschappelijk Standpunt over Wapenhandel veel strikter worden toegepast.
 • Pleit voor de invoering van EU-wapenembargo's tegen landen die het internationaal recht of de mensenrechten flagrant schenden, alsook voor de opschorting van economische Associatie-akkoorden met dergelijke landen.
 • Streeft naar een totaalverbod op de financiering van militair onderzoek en ontwikkeling met EU-belastinggeld.
 • Zich verzet tegen de militarisering van de EU-buitengrenzen. Binnen de EU insisteert op het respecteren van het recht op asiel. Dat impliceert dat er legale asielroutes voor vluchtelingen voorzien worden en dat er een menswaardig en onder de EU-lidstaten solidair opvangmechanisme gecreëerd wordt.

Download hier het verkiezingsmemorandum van Vrede vzw:


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.