1483 : een slechte resolutie op maat van de oorlogscoalitie
Artikel
3 minuten

De oorlog van de Brits-Amerikaanse coalitie tegen Irak werd gevoerd zonder de goedkeuring van de Verenigde Naties. Deze daad van agressie blijft om die reden illegaal. De huidige bezetting die voortvloeit uit deze oorlog wordt nu echter-tegen elke logica in-a posteriori door resolutie 1483

De oorlog van de Brits-Amerikaanse coalitie tegen Irak werd gevoerd zonder de goedkeuring van de Verenigde Naties. Deze daad van agressie blijft om die reden illegaal. De huidige bezetting die voortvloeit uit deze oorlog wordt nu echter - tegen elke logica in - a posteriori door resolutie 1483 van de Veiligheidsraad gesteund.

De oorlog van de Brits-Amerikaanse coalitie tegen Irak werd gevoerd zonder de goedkeuring van de Verenigde Naties. Deze daad van agressie blijft om die reden illegaal. De huidige bezetting die voortvloeit uit deze oorlog wordt nu echter - tegen elke logica in - a posteriori door resolutie 1483 van de Veiligheidsraad gesteund. Die kent aan de bezettingsmachten bovendien veel uitgebreidere bevoegdheden toe dan de Conventies van Genève voorzien.

Resolutie 1483 werd voorgedragen door Washington en Londen en geeft onverhuld uitdrukking aan de belangenpolitiek van de bezettingsmachten.

In de tekst van de resolutie worden de bezettingsmachten immers bedacht met het statuut van “Autoriteit” wat men bezwaarlijk als een inhoudloze term kan beschouwen. De Verenigde Naties van hun kant krijgen slechts een secundaire rol toegewezen, zo:

• mandateren zij niet de stabilisatiemacht • Beheren zij niet de rijkdommen van Irak (het “ontwikkelingsfonds voor Irak” zal in laatste instantie beheerd worden door de Coalitie) • zullen zij ontheven worden van hun inspectie-opdrachten inzake ontwapening.

Daarenboven is er geen enkele aanduiding over het beëindigen van de bezetting.

Het Anti-oorlogsplatform verzet zich om al deze redenen tegen resolutie 1483 die de bezetting slechts bekrachtigt door haar de schijn van internationaal rechtelijke legitimiteit te verlenen. Het Anti-oorlogsplatform beroept zich bovendien op haar reeds vroeger geuite gehechtheid aan het multilateralisme en aan de centrale rol die de Verenigde Naties moeten spelen in interstatelijke relaties om deze resolutie te veroordelen.

Resolutie 1483 is in strijd met de geest van het Charter van de Verenigde Naties en houdt een partijdig en onaanvaardbaar misbruik in van het internationaal recht. Dat hierbij aan de formele voorwaarden - de goedkeuring door de Veiligheidsraad – voldaan werd, doet aan deze vaststelling geen afbreuk.

Om die reden eist het Anti-oorlogsplatform:

• Dat de VN haar normale rol kan spelen, meer bepaald wat betreft de stabilisatie van het land, het beheer van de overgangsfase en het uitvoeren van de wapeninspecties • De toepassing van resolutie 377A “Uniting for Peace” zodat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze oorlog formeel kan veroordelen en dus ook de bezetting die daaruit voortvloeit • De veroordeling van alle oorlogsmisdaden zowel begaan door het Baath-regime als de Coalitie • De betaling van de oorlogsschade en de compensatie aan de slachtoffers door de Coalitie die hiervoor verantwoordelijk is • Het bezit en het beheer van de Iraakse natuurlijke rijkdommen door het Iraakse volk • Het recht op zelfbeschikking van het Iraakse volk. • Ons land moet alvast onmiddellijk een definitief einde maken aan alle hulp die het transport van troepen en materieel van de ‘coalitie’ over ons grondgebied naar Irak mogelijk maakt. Dit is des te noodzakelijker omdat eminente juristen er op wijzen dat niets een dergelijke medeplichtigheid met troepen die Irak illegitiem bezetten, rechtvaardigt. • Dat de NAVO-beslissing voor steun aan de zevenduizend man sterke Poolse bezettingstroepen in Centraal- Irak wordt ingetrokken

We vragen dat België – we richten ons in het bijzonder aan de formateur en de partijvoorzitters die een volgende regering moeten samenstellen – een actieve rol zou spelen in de concretisering van de eisen.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.