Image
vrouwen voor vrede

Foto: Codepink

Vrouwen voor vrede, verenigd tegen de NAVO
Opinie
5 minuten

Wij zijn vrouwen van over de hele wereld, die van onze planeet houden. We koesteren de universele principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en vrede, die zijn vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We strijden voor de bevestiging van de rechten van vrouwen en volkeren, en tegen alle vormen van geweld, uitbuiting en discriminatie.

Reeds tientallen jaren engageren we ons in de zoektocht naar wereldvrede, naar een nieuwe wereldorde die oorlog afschaft. We erkennen de rol die het kapitalisme speelt bij het genereren van militarisme en oorlog, en we willen een nieuwe, niet-gemilitariseerde veiligheid om het leven en de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties op deze planeet -en van de planeet zelf- te kunnen verzekeren.

Ons streven naar vrede wordt vandaag bedreigd door de steeds verder escalerende wapenwedloop en het risico van een nucleaire oorlog, de versterking van militaire allianties en het militariseren van internationale betrekkingen. Dit alles dreigt uit te monden in een catastrofe voor de mensheid. De sinds 1991 genomen beslissingen van de NAVO zijn grotendeels verantwoordelijk voor de zich ontwikkelende mondiale confrontatie. De recentste fase in het beleidsproces van de NAVO is het zogenaamde ‘Nieuw Strategisch Concept’, dat werd overeengekomen op de laatste NAVO-top van staatshoofden in Madrid in 2022.

Het Nieuw Strategisch Concept blijft rollen en taken vastleggen die veel verder gaan dan de oorspronkelijke 'defensieve' doelstellingen van de NAVO. Het neemt functies en taken over die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties vallen. De steeds mondialer wordende NAVO, die handelt in het belang van het rijke 'Westen', heeft zijn activiteiten uitgebreid tot de Stille Oceaan. Het probeert een 'beschavingsmodel' op te leggen dat ver buiten het Euro-Atlantische gebied van het oorspronkelijke Verdrag ligt. Het Nieuw Strategisch Concept staat haaks op de geest van Helsinki die streeft naar vreedzame samenwerking tussen staten en het dreigen met of het gebruik van geweld verwerpt.

Deze offensieve hertekening van de NAVO staat in schril contrast met de grondwettelijke beginselen van veel lidstaten. Vaak goedgekeurd zonder de instemming van de nationale parlementen, staat dit haaks op het uitgesproken verlangen naar vrede van veel volkeren van de NAVO-lidstaten. Terwijl velen in deze crisisperiode worden geconfronteerd met de hoge kosten voor levensonderhoud, worden lidstaten door de NAVO verplicht om hun militaire uitgaven te verhogen tot zelfs meer dan 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) om tegemoet te komen aan de toenemende waanzinnige herbewapening. Dit alles gaat vaak gepaard met een stijgend autoritarisme en de opkomst van neofascistische, nationalistische, xenofobe en seksistische ideologieën, aangemoedigd door een cultuur van militarisme.

De volgende topbijeenkomst van NAVO-staatshoofden vindt plaats in Vilnius, Litouwen, op 11 en 12 juli. Het Nieuw Strategisch Concept van de NAVO zal er verder worden uitgewerkt, wat zal leiden tot een toename van de wereldwijde dreiging, en er zal worden aangedrongen op nieuwe verhogingen van de militaire uitgaven. Er komt een speciaal investeringsfonds van 1 miljard euro, dat zal gefinancierd worden met publieke fondsen voor start-ups en technologische vernieuwingen. Dat zal de vermenging stimuleren van wetenschappelijk onderwijs en opleiding voor jongeren met militair onderzoek. De Vilnius-top zal ook een nieuwe 'genderbenadering' naar voor schuiven, om de promotie van vrouwen voor topfuncties binnen de NAVO aan te moedigen.

Als Vrouwen voor vrede verwerpen wij de NAVO en zijn wereldbeeld. Ze dragen bij tot instabiliteit en verergeren internationale conflicten. Dit is onverenigbaar met ons principe om voor de wereld te zorgen - een principe dat we wereldwijd proberen uit te dragen.

De tijd van kolonialisme en imperialisme is voorbij. De tijd dat het Westen een unipolaire overheersing en ‘morele suprematie’ kon opeisen, is voorbij. Vandaag verwelkomen we een nieuwe multipolaire wereldorde die gebaseerd is op gedeelde beslissingen, op sociale en ecologische rechtvaardigheid, op het delen van hulpbronnen en technologieën, op een transitie naar geen militaire arsenalen. Dat hebben wij vrouwen vorig jaar op de Vredestop in Madrid reeds gezegd. We zullen dit herbevestigen ter gelegenheid van de NAVO-Top in Vilnius 2023.

Wat willen we?

We zullen samenkomen in Brussel, de thuisbasis van het NAVO-hoofdkwartier, om het volgende te zeggen:

• Nee tegen een wereldwijde uitbreiding van NAVO, nee tegen steeds meer militaire allianties, nee tegen oorlog als manier om internationale geschillen te beslechten.

• Nee tegen de militarisering van wetenschappelijk onderzoek. De jongere generatie heeft recht op seculier en democratisch onderwijs, geïnspireerd door de waarden van vreedzaam samenleven tussen volkeren en staten.

• Nee tegen de betrokkenheid van vrouwen bij patriarchale oorlogsplannen. Nee tegen elke ‘genderbenadering’ binnen de NAVO. Topfuncties geven aan vrouwen in een oorlogszuchtige militaire organisatie zal niets bijdragen aan de promotie van de principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en vrede, die de basis vormen de strijd van vrouwen voor vrijheid. In plaats daarvan zeggen we ja tegen het respecteren van de oorspronkelijke bedoelingen van VN-resolutie 1325 over de deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen en -processen.

Ons plan is om al deze punten in Brussel te bespreken. We organiseren een open discussie op 7 en 8 juli 2023, en we nodigen vrouwen van over de hele wereld uit om zich bij ons aan te sluiten - of ze uit NAVO-lidstaten komen of niet. We verwelkomen iedereen die deze doelstellingen met ons deelt, om zich uit te spreken voor vrede, leven en de bevrijding van vrouwen.

31 mei 2023

De lijst met de eerste ondertekenaars vindt u onder de Engelstalige versie van de tekst.

 

 

 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Campagne

De NAVO vormt een voortdurende motor voor militarisering. De wereld heeft echter nood aan niet-militaire oplossingen en een versterking van competente internationale platforms voor conflictoplossing, gemeenschappelijke veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.